ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletฝึกกระจาย verbe แบบอาณาจักรกริยา (ฉบับพรีเวอร์ชั่น)
bulletPronoms sujet/สรรพนามประธาน
bulletArticles/คำนำหน้านาม
bulletNoms/นาม
bulletNoms pluriels/นามพหูพจน์
bulletAdjectifs/คุณศัพท์
bulletadj. interrogatifs: Quel, quelle ...
bulletAdverbes/กริยาวิเศษณ์
bulletNombres/จำนวน
bulletPrésent Groupe 1 (ER)
bulletPrésent Groupe 2 (IR)
bulletPrésent Groupe 3 (RE, OIR, IR)
bulletPassé composé 1er groupe
bulletPassé composé 2ème groupe
bulletPassé composé 3ème groupe
bulletPassé composé ( กลุ่มใช้ v. être)
bulletpassé simple/antérieur
bulletImparfait
bulletPassé récent
bulletPlus-que-parfait
bulletFutur simple
bulletFutur antérieur
bulletFutur proche
bulletImpératif
bulletConditionnel présent
bulletConditionnel passé
bulletSi (Condition)
bulletdiscours indirect
bulletGérondif
bulletSubjonctif
bullettout/toute
bulletการเปรียบเทียบ
bulletvoix passive
bulletCOD/กรรมตรง
bulletCOI/กรรมรอง
bulletVerbe pronominal
bulletpronoms toniques
bulletpronom EN
bulletpronom Y
bulletpronom LE neutre
bulletลำดับกรรมตรงกรรมรอง
bulletpronoms relatifs inva: qui, que, dont, ou
bulletpronoms relatifs va: lequel laquelle
bulletpronoms interrogatifs inva: Qu'est-ce qui...
bulletpronoms interrogatifs va: lequel?
bulletadj. possessifs: mon, ma/pronoms pos: le mien, la mienne
bulletadj démonstratifs: ce, cet/pronoms dem.:celui, celle
bulletคำเชื่อม เหตุ ผล แย้ง เป้า
bulletเว็บไซต์ไวยากรณ์ฝรั่งเศสอื่น ๆ
bulletรวมคำถามคำตอบน่าสนใจ
dot
dot
bulletโมเดลสัมภาษณ์ฝรั่ง
bulletแนะนำตัวภาษาฝรั่งเศส
bulletโมเดลจดหมายหาเพื่อนฉบับวัยรุ่น
bulletDELF/DALF/TCF
bulletโมเดลรายงานหน้าห้อง
bulletคำอวยพรปีใหม่ภาษาฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์แคว้นฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์ข้อมูลเมืองไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส
bulletทฤษฎีความหมายกับการแปลกวีนิพนธ์
bulletpoésie française et la traduction en thaï
bulletCostume traditionnels thailandais
dot
dot
bulletการเขียนจดหมายสมัครงานและขอฝึกงานภาษาฝรั่งเศส
bulletการเขียนประวัติย่อภาษาฝรั่งเศส
bulletปริญญาบัตรและคณะภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 1)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 2)
bulletชื่อฝรั่งเท่ห์ ๆ
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 3)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 4)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 5) ตอนจบ
bulletคุยกับฝรั่ง (พบกันอีกครั้ง)
bulletคุยเรื่องอากาศ
bulletแนะนำเพื่อน
bulletชวนไปกินข้าว
bulletชวนไปเที่ยว
bulletบอกเวลาและที่นัดหมาย
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และ มาตรฐานคุ้มครองแหล่งกำเนิด (AOC) กับการท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส

เรียบเรียงโดย อ. อภิชาต เพิ่มชวลิต

อาจารย์พิเศษวิชาการแปล คณะโบราณคดี ศิลปากร

ล่ามและที่ปรึกษาโครงการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

 

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ Geographical indication (GI) มีพื้นฐานการกำเนิดมาจากความต้องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาท้องถิ่นในประเทศฝรั่งเศสที่เกิดขึ้นจาก “ความพิเศษ” ของตำแหน่งทางภูมิศาสตร์แห่งใดแห่งหนึ่งผสานกับ “ความสามารถทางสติปัญญา” ของมนุษย์ อันนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่สามารถสร้างให้ได้เหมือนกันในที่อื่น ๆ (ดูรูป 1) ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ล้วนเสี่ยงต่อการถูกแอบอ้างนำชื่อไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ อันจะก่อความเสียหายต่อเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรง ด้วยเหตุนี้ ประเทศฝรั่งเศสจึงสร้างมาตรฐาน AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) หรือการคุ้มครองแหล่งกำเนิดภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันคุ้มครองแหล่งกำเนิดและคุณภาพแห่งฝรั่งเศส หรือ INAO ที่ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1935 ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคุ้มครองในระยะแรกนั้นเป็นผลิตภัณฑ์จำพวกเหล้าองุ่นเป็นหลัก  จากนั้นจึงขยายไปยังผลิตภัณฑ์จากนมและอาหารประเภทอื่น ๆ  และนำไปสู่การสร้างมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ในเวลาต่อมา

 

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

indication geo et tourismef.pdf (2.56 MB)Copyright © 2010 All Rights Reserved.