ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletฝึกกระจาย verbe แบบอาณาจักรกริยา (ฉบับพรีเวอร์ชั่น)
bulletPronoms sujet/สรรพนามประธาน
bulletArticles/คำนำหน้านาม
bulletNoms/นาม
bulletNoms pluriels/นามพหูพจน์
bulletAdjectifs/คุณศัพท์
bulletadj. interrogatifs: Quel, quelle ...
bulletAdverbes/กริยาวิเศษณ์
bulletNombres/จำนวน
bulletPrésent Groupe 1 (ER)
bulletPrésent Groupe 2 (IR)
bulletPrésent Groupe 3 (RE, OIR, IR)
bulletPassé composé 1er groupe
bulletPassé composé 2ème groupe
bulletPassé composé 3ème groupe
bulletPassé composé ( กลุ่มใช้ v. être)
bulletpassé simple/antérieur
bulletImparfait
bulletPassé récent
bulletPlus-que-parfait
bulletFutur simple
bulletFutur antérieur
bulletFutur proche
bulletImpératif
bulletConditionnel présent
bulletConditionnel passé
bulletSi (Condition)
bulletdiscours indirect
bulletGérondif
bulletSubjonctif
bullettout/toute
bulletการเปรียบเทียบ
bulletvoix passive
bulletCOD/กรรมตรง
bulletCOI/กรรมรอง
bulletVerbe pronominal
bulletpronoms toniques
bulletpronom EN
bulletpronom Y
bulletpronom LE neutre
bulletลำดับกรรมตรงกรรมรอง
bulletpronoms relatifs inva: qui, que, dont, ou
bulletpronoms relatifs va: lequel laquelle
bulletpronoms interrogatifs inva: Qu'est-ce qui...
bulletpronoms interrogatifs va: lequel?
bulletadj. possessifs: mon, ma/pronoms pos: le mien, la mienne
bulletadj démonstratifs: ce, cet/pronoms dem.:celui, celle
bulletคำเชื่อม เหตุ ผล แย้ง เป้า
bulletเว็บไซต์ไวยากรณ์ฝรั่งเศสอื่น ๆ
bulletรวมคำถามคำตอบน่าสนใจ
dot
dot
bulletโมเดลสัมภาษณ์ฝรั่ง
bulletแนะนำตัวภาษาฝรั่งเศส
bulletโมเดลจดหมายหาเพื่อนฉบับวัยรุ่น
bulletDELF/DALF/TCF
bulletโมเดลรายงานหน้าห้อง
bulletคำอวยพรปีใหม่ภาษาฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์แคว้นฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์ข้อมูลเมืองไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส
bulletทฤษฎีความหมายกับการแปลกวีนิพนธ์
bulletpoésie française et la traduction en thaï
bulletCostume traditionnels thailandais
dot
dot
bulletการเขียนจดหมายสมัครงานและขอฝึกงานภาษาฝรั่งเศส
bulletการเขียนประวัติย่อภาษาฝรั่งเศส
bulletปริญญาบัตรและคณะภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 1)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 2)
bulletชื่อฝรั่งเท่ห์ ๆ
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 3)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 4)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 5) ตอนจบ
bulletคุยกับฝรั่ง (พบกันอีกครั้ง)
bulletคุยเรื่องอากาศ
bulletแนะนำเพื่อน
bulletชวนไปกินข้าว
bulletชวนไปเที่ยว
bulletบอกเวลาและที่นัดหมาย
การออกเสียงภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น

คำนำจากผู้เขียน

 

 

เอกสารตำรา การออกเสียงภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น เล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสที่สนใจศึกษาหลักการออกเสียงในภาษาฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เริ่มเรียนวิชา Phonétique และจากประสบการณ์การสอนรายวิชา 356 202 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการอ่านออกเสียง จึงได้จัดทำเอกสารตำราเล่มนี้ โดยได้ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547

เนื้อหาประกอบด้วยสัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส คำอธิบายหลักการเบื้องต้นในการออกเสียงภาษาฝรั่งเศส ที่รวบรวมจากการพบจุดอ่อนขณะที่ให้นักศึกษาอ่านออกเสียง มีการนำเสนอตัวอย่างคำศัพท์ พร้อมคำอ่านเทียบเสียงกับภาษาไทย ประโยค ความหมาย รวมทั้งแนบแบบฝึกหัด และแบบทดสอบท้ายเล่มพร้อมเฉลย ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งด้านการอ่านและการสะกดคำ ระบบสัทศาสตร์ที่นำเสนอในเล่มนี้อ้างอิงตามระบบสากลที่ใช้ในพจนานุกรมภาษาฝรั่งเศส ส่วนเสียงภาษาไทยที่กำกับไว้ในบางตอน มีเป้าหมายในการชี้ให้เห็นความใกล้เคียงในการออกเสียง อย่างไรก็ตาม เสียงภาษาไทยไม่สามารถรองรับเสียงในภาษาฝรั่งเศสได้ทั้งหมด นักศึกษาและผู้สนใจจึงควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้การออกเสียงภาษาฝรั่งเศสถูกต้องยิ่งขึ้น

 ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สุธาสินี ผลวัฒนะ ที่กรุณาสละเวลาให้คำแนะนำอันมีค่ายิ่งในการเขียนเอกสารตำรา การออกเสียงภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น เล่มนี้

 ผู้เขียนหวังว่า เอกสารตำรา การออกเสียงภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น นี้ จะช่วยให้นักศึกษาที่เรียนภาษาฝรั่งเศสและผู้สนใจสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในอ่านออกเสียง การเขียน การสนทนา และในการประกอบอาชีพต่อไป

 

   เพ็ญลักษณ์ วงศ์จงใจหาญ และ อภิชาต เพิ่มชวลิต

 

 มิถุนายน 2550

 

 

 ดาวน์โหลดฉบับเต็ม (ฉบับอัพเดท)

 phonetique update 2014.pdf

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.