ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletฝึกกระจาย verbe แบบอาณาจักรกริยา (ฉบับพรีเวอร์ชั่น)
bulletPronoms sujet/สรรพนามประธาน
bulletArticles/คำนำหน้านาม
bulletNoms/นาม
bulletNoms pluriels/นามพหูพจน์
bulletAdjectifs/คุณศัพท์
bulletadj. interrogatifs: Quel, quelle ...
bulletAdverbes/กริยาวิเศษณ์
bulletNombres/จำนวน
bulletPrésent Groupe 1 (ER)
bulletPrésent Groupe 2 (IR)
bulletPrésent Groupe 3 (RE, OIR, IR)
bulletPassé composé 1er groupe
bulletPassé composé 2ème groupe
bulletPassé composé 3ème groupe
bulletPassé composé ( กลุ่มใช้ v. être)
bulletpassé simple/antérieur
bulletImparfait
bulletPassé récent
bulletPlus-que-parfait
bulletFutur simple
bulletFutur antérieur
bulletFutur proche
bulletImpératif
bulletConditionnel présent
bulletConditionnel passé
bulletSi (Condition)
bulletdiscours indirect
bulletGérondif
bulletSubjonctif
bullettout/toute
bulletการเปรียบเทียบ
bulletvoix passive
bulletCOD/กรรมตรง
bulletCOI/กรรมรอง
bulletVerbe pronominal
bulletpronoms toniques
bulletpronom EN
bulletpronom Y
bulletpronom LE neutre
bulletลำดับกรรมตรงกรรมรอง
bulletpronoms relatifs inva: qui, que, dont, ou
bulletpronoms relatifs va: lequel laquelle
bulletpronoms interrogatifs inva: Qu'est-ce qui...
bulletpronoms interrogatifs va: lequel?
bulletadj. possessifs: mon, ma/pronoms pos: le mien, la mienne
bulletadj démonstratifs: ce, cet/pronoms dem.:celui, celle
bulletคำเชื่อม เหตุ ผล แย้ง เป้า
bulletเว็บไซต์ไวยากรณ์ฝรั่งเศสอื่น ๆ
bulletรวมคำถามคำตอบน่าสนใจ
dot
dot
bulletโมเดลสัมภาษณ์ฝรั่ง
bulletแนะนำตัวภาษาฝรั่งเศส
bulletโมเดลจดหมายหาเพื่อนฉบับวัยรุ่น
bulletDELF/DALF/TCF
bulletโมเดลรายงานหน้าห้อง
bulletคำอวยพรปีใหม่ภาษาฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์แคว้นฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์ข้อมูลเมืองไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส
bulletทฤษฎีความหมายกับการแปลกวีนิพนธ์
bulletpoésie française et la traduction en thaï
bulletCostume traditionnels thailandais
dot
dot
bulletการเขียนจดหมายสมัครงานและขอฝึกงานภาษาฝรั่งเศส
bulletการเขียนประวัติย่อภาษาฝรั่งเศส
bulletปริญญาบัตรและคณะภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 1)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 2)
bulletชื่อฝรั่งเท่ห์ ๆ
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 3)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 4)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 5) ตอนจบ
bulletคุยกับฝรั่ง (พบกันอีกครั้ง)
bulletคุยเรื่องอากาศ
bulletแนะนำเพื่อน
bulletชวนไปกินข้าว
bulletชวนไปเที่ยว
bulletบอกเวลาและที่นัดหมาย
การเขียนจดหมายสมัครงานและขอฝึกงานภาษาฝรั่งเศส

การเขียนจดหมายสมัครงานและขอฝึกงานภาษาฝรั่งเศส

โดย อาจารย์อภิชาต เพิ่มชวลิต

อาจารย์พิเศษวิชาการแปล

คณะโบราณคดี ม. ศิลปากร

ที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

จากประสบการณ์การรับสมัครงานนักศึกษาจบใหม่ พบว่านักศึกษายังมีปัญหาในการเขียนจดหมายสมัครงานอันเกิดจากความ “ไม่รู้” และ “ไม่ใส่ใจ” ทำให้จดหมายสมัครงานไม่น่าสนใจและไม่ได้รับการพิจารณา ถือเป็นการเสียโอกาสสำคัญในการได้งานที่ดี คู่มือการเขียนจดหมายสมัครงานและขอฝึกงานนี้เขียนขึ้น ในมุมมองของผู้ประกอบการเพื่อบอกกล่าวกับนักศึกษาที่กำลังจะเขียนจดหมายสมัครงานว่า ผู้ประกอบการต้องการได้รับข้อมูลอะไรและใส่ใจเรื่องใดบ้างในจดหมายสมัครงาน

 

จดหมายสมัครงาน

 

ßจดหมายสมัครงานประกอบด้วยอะไรบ้าง

1. จดหมายปะหน้า

2. ประวัติย่อ

3. หลักฐานการศึกษา (อาจมีความจำเป็นต้องแนบบทแปลด้วย)

 

íจดหมายปะหน้าคืออะไร

จดหมายปะหน้าหรือ lettre de motivation เป็นจดหมายแสดงเจตจำนงในการสมัครงาน จดหมายปะหน้าจะต้องบอกบริษัทผู้รับสมัครงานว่า

- คุณมีความตั้งใจทำงานกับบริษัท

- คุณมีคุณสมบัติสำคัญตรงกับความต้องการของบริษัท

- คุณต้องการให้เรียกสัมภาษณ์เมื่อไรก็ได้

 

จดหมายปะหน้าที่ดี ต้อง

1. ไม่ยาวเกิน 1 หน้ากระดาษ

2. เป็นระเบียบเรียบร้อย ลำดับข้อมูลถูกต้อง กั้นหน้ากั้นหลังตรง ไม่มีการสะกดผิด

3. เนื้อหาสั้น กระชับ ตรงเป้า จำไว้ อย่า “พล่าม” เพราะจดหมายปะหน้าไม่ใช่ประวัติย่อหรือ CV ดังนั้นจงใส่เฉพาะคุณสมบัติที่ดีและตรงสายงานมากที่สุด

4. ไม่ควรอวดอ้างคุณสมบัติด้วยศัพท์จำพวก intelligent, meilleur, supérieur…แต่ให้เลือกใช้ศัพท์ที่แสดงความเป็นมืออาชีพ เช่น motivé, dynamique เพราะคนที่ตัดสินว่าดีหรือไม่ดีคือคนรับสมัคร การให้ข้อมูลเกินจริง เมื่อผู้รับสมัครเรียกไปสัมภาษณ์และพบว่าผู้สมัครไม่ได้มีคุณสมบัติดีตามที่บรรยายมา อาจไม่รับเข้าทำงานและมองผู้สมัครว่า “โกหก” ได้

5. ไม่ควรแสดงว่าตนเอง “ต้อยต่ำ” เพราะผู้รับสมัครต้องการคนที่มีความรู้มีความสามารถมาร่วมงาน ไม่ได้ต้องการเด็กฝึกงาน

6. ให้เกียรติผู้รับสมัครโดยการใช้ Formule de politesse ที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการตีสนิท

7. ใช้กาลปัจจุบันหรืออนาคตเท่านั้น ยกเว้นช่วงบอกประสบการณ์

8. อย่าใช้จดหมายปะหน้าฉบับเดียวกันกับทุกบริษัท ให้ปรับเปลี่ยนตามลักษณะและความต้องการของแต่ละบริษัท

9. บางบริษัทจะขอให้เขียนด้วยลายมือ ให้เขียนอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่บรรจงคัดหรือเขียนหวัดจนเกินไป ให้ใช้หมึกดำหรือน้ำเงินเท่านั้น

10. หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์ซ้ำ ๆ กัน เช่น กริยา Etre, avoir หรือ faire เพราะแสดงให้เห็นถึงความอ่อนด้อยทางภาษา

11. เลี่ยงการใช้สรรพนาม JE ซ้ำ ๆ กันจนบ่อยเกินไป เพราะนอกจากจะไม่สวยงามแล้ว ยังทำให้ผู้รับสมัครรู้สึกว่าผู้สมัครมีอีโก้ (นิสัยที่ว่าตนเองเป็นศูนย์กลาง ไม่ค่อยฟังคนอื่น) ซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาได้

 

จดหมายปะหน้า เป็นด่านแรกที่จะดึงดูดความสนใจของผู้จ้าง ดังนั้นผู้สมัครควรใส่ใจศึกษาวิธีการเขียนให้ถูกต้องเหมาะสม

 

íโครงสร้างจดหมายสมัครงานภาษาฝรั่งเศส

 

จดหมายสมัครงานมีโครงสร้างสำคัญดังนี้

1. ชื่อและที่อยู่ผู้ส่ง

2. ชื่อและที่อยู่ผู้รับ

3. สถานที่และวันที่เขียน

4. วัตถุประสงค์ของจดหมาย

5. หมายเลขอ้างอิง (ถ้ามี)

6. คำขึ้นต้น

7. เนื้อหาจดหมาย

          7.1 บทนำ

          7.2 ขยายความให้ข้อมูลเพิ่ม

          7.3 ขอโอกาสสัมภาษณ์

8. คำลงท้าย

9. ลายเซ็น เหนือชื่อและนามสกุล (ชื่อและนามสกุลตรงนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้)

10. เอกสารแนบ (P.J.)

อ่านการเขียนจดหมายสมัครงานฉบับเต็ม

Lettre motivation et demande stage.pdf (135.16 KB)Copyright © 2010 All Rights Reserved.