ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletฝึกกระจาย verbe แบบอาณาจักรกริยา (ฉบับพรีเวอร์ชั่น)
bulletPronoms sujet/สรรพนามประธาน
bulletArticles/คำนำหน้านาม
bulletNoms/นาม
bulletNoms pluriels/นามพหูพจน์
bulletAdjectifs/คุณศัพท์
bulletadj. interrogatifs: Quel, quelle ...
bulletAdverbes/กริยาวิเศษณ์
bulletNombres/จำนวน
bulletPrésent Groupe 1 (ER)
bulletPrésent Groupe 2 (IR)
bulletPrésent Groupe 3 (RE, OIR, IR)
bulletPassé composé 1er groupe
bulletPassé composé 2ème groupe
bulletPassé composé 3ème groupe
bulletPassé composé ( กลุ่มใช้ v. être)
bulletpassé simple/antérieur
bulletImparfait
bulletPassé récent
bulletPlus-que-parfait
bulletFutur simple
bulletFutur antérieur
bulletFutur proche
bulletImpératif
bulletConditionnel présent
bulletConditionnel passé
bulletSi (Condition)
bulletdiscours indirect
bulletGérondif
bulletSubjonctif
bullettout/toute
bulletการเปรียบเทียบ
bulletvoix passive
bulletCOD/กรรมตรง
bulletCOI/กรรมรอง
bulletVerbe pronominal
bulletpronoms toniques
bulletpronom EN
bulletpronom Y
bulletpronom LE neutre
bulletลำดับกรรมตรงกรรมรอง
bulletpronoms relatifs inva: qui, que, dont, ou
bulletpronoms relatifs va: lequel laquelle
bulletpronoms interrogatifs inva: Qu'est-ce qui...
bulletpronoms interrogatifs va: lequel?
bulletadj. possessifs: mon, ma/pronoms pos: le mien, la mienne
bulletadj démonstratifs: ce, cet/pronoms dem.:celui, celle
bulletคำเชื่อม เหตุ ผล แย้ง เป้า
bulletเว็บไซต์ไวยากรณ์ฝรั่งเศสอื่น ๆ
bulletรวมคำถามคำตอบน่าสนใจ
dot
dot
bulletโมเดลสัมภาษณ์ฝรั่ง
bulletแนะนำตัวภาษาฝรั่งเศส
bulletโมเดลจดหมายหาเพื่อนฉบับวัยรุ่น
bulletDELF/DALF/TCF
bulletโมเดลรายงานหน้าห้อง
bulletคำอวยพรปีใหม่ภาษาฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์แคว้นฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์ข้อมูลเมืองไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส
bulletทฤษฎีความหมายกับการแปลกวีนิพนธ์
bulletpoésie française et la traduction en thaï
bulletCostume traditionnels thailandais
dot
dot
bulletการเขียนจดหมายสมัครงานและขอฝึกงานภาษาฝรั่งเศส
bulletการเขียนประวัติย่อภาษาฝรั่งเศส
bulletปริญญาบัตรและคณะภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 1)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 2)
bulletชื่อฝรั่งเท่ห์ ๆ
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 3)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 4)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 5) ตอนจบ
bulletคุยกับฝรั่ง (พบกันอีกครั้ง)
bulletคุยเรื่องอากาศ
bulletแนะนำเพื่อน
bulletชวนไปกินข้าว
bulletชวนไปเที่ยว
bulletบอกเวลาและที่นัดหมาย
DELF/DALF/TCF

การสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส

 

การสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยจัดสอบโดยสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ การสอบแบ่งออกเป็นหลายประเภท โดยการสอบประเภทที่นักเรียนในระดับมัธยมปลายส่วนใหญ่ในประเทศไทยนิยมสอบกัน คือ การสอบ DELF ซึ่งเป็น ประกาศนียบัตรความรู้ทางด้านภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน ซึ่งบางโรงเรียนอาจมีการจัดสอบเป็นกลุ่มเฉพาะสำหรับนักเรียน โรงเรียนของตน นอกจากนี้ยังมีการทดสอบความรู้ภาษาฝรั่งเศส (TCF) และการสอบประเมินความรู้ทางภาษาฝรั่งเศส (TEF) อีกด้วย โดยการสอบวัดระดับเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศฝรั่งเศสนั้น ส่วนใหญ่จะใช้ผลการสอบ DELF และ TCF ส่วนการสอบ TEF นั้นเป็นการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อหรือทำงานในประเทศแคนาดา


1.
ประกาศนียบัตร DELF และ DALF
ประกาศนียบัตรความรู้ทางด้านภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน (DELF) และประกาศนียบัตร ความรู้ทางด้านภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง (DALF) นี้ เป็นประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้ ภาษาฝรั่งเศส ในฐานะภาษาต่างประเทศ ซึ่งรับรองอย่างเป็นทางการโดย ระทรวงศึกษาธิการ ของฝรั่งเศส ประกาศนียบัตรที่มีผลบังคับรับรองตลอดชีวิตทั้งสองระดับนี้ เป็นที่ยอมรับ ในประเทศฝรั่งเศส และทั่วโลก สามารถนำไปแสดงระดับความสามารถทางภาษาฝรั่งเศส กับนายจ้างได้ ในการวัดระดับของประกาศนียบัตรความรู้ ทางด้านภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน (DELF) และประกาศนียบัตรความรู้ทางด้านภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง (DALF) ประกอบด้วย ประกาศนียบัตรซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องต่อกัน 6 ระดับ โดยประกอบกันเป็น 6 ระดับตามมาตรฐาน อ้างอิงร่วมกัน ของสหภาพยุโรป สำหรับภาษาต่างๆ และปรับให้เข้ากับทุกคน ประกาศนียบัตร แต่ละใบจะเป็นการทดสอบที่เทียบเท่ากับการทดสอบทักษะ 4 ด้าน คือ ความเข้าใจกับการพูด ความเข้าใจกับการเขียน

ผู้สมัครสอบที่ได้รับประกาศนียบัตร DELF B2 สามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยฝรั่งเศสได้โดยไม่ต้องสอบวัดระดับภาษาแรกเข้า

การสมัครสอบและการสอบ
การสอบประกาศนียบัตรความรู้ทางด้านภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน (DELF)
ดำเนินการโดยสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ โดยมีการจัดสอบปีละ 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมษายน -มิถุนายน
ครั้งที่ 2 กันยายน -พฤศจิกายน
ครั้งที่ 3 ธันวาคม -กุมภาพันธ์


อัตราค่าสมัครสอบ
DELF A1
กับ A2 : ค่าสมัครสอบ 800 บาท ต่อการสอบแต่ละระดับ
DELF B1
กับ B2 : ค่าสมัครสอบ 900 บาท ต่อการสอบแต่ละระดับ
DALF C1
กับ C2 : ค่าสมัครสอบ 1,200 บาท ต่อการสอบแต่ละระดับ

2. การทดสอบความรู้ภาษาฝรั่งเศส (TCF)

การทดสอบความรู้ภาษาฝรั่งเศส (Test de Connaissance du Franças - TCF) เป็นการสอบอันดับหนึ่ง ของกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาขั้นสูง และการวิจัยของฝรั่งเศส โดยเป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาฝรั่งเศส สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศส ที่ประสงค์จะประเมินระดับทักษะภาษาฝรั่งเศสของตนด้วยวิธีการง่ายๆ เชื่อถือได้ และรวดเร็ว ไม่ว่าจะเพื่อจุดประสงค์ด้านอาชีพการงาน ด้านส่วนตัว หรือด้านการศึกษาก็ตาม ซึ่งเป็นการสอบที่ได้รับรองมาตรฐาน และตรวจสอบจากหน่วยงานผู้ตรวจสอบซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคม การทดสอบภาษาแห่งยุโรป (Association of language testers in Europe ALTE) ตามวิธีการที่เข้มงวดอย่างยิ่งซึ่งเป็นเครื่องมือในการตรวจวัดได้เป็นอย่างดี ผู้สอบทุกคนจะได้รับ ผลการสอบ ซึ่งจะจัดระดับให้ผู้สอบ โดยมีระดับความรู้ทั้งสิ้น 6 ระดับ (A1 ถึง C2) ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป โดยการทดสอบความรู้ภาษาฝรั่งเศส (TCF) ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ตั้งแต่ เดือนธันวาคม ค.ศ. 2002ข้อสอบ

ขั้นตอนการสอบ

การสอบภาคบังคับ 3 ขั้นตอน- ความเข้าใจทางการเขียน- ความเข้าใจทางการพูด- คำศัพท์/โครงสร้างประโยค การเลือกสอบ 2 ขั้นตอน- การอ่านการเขียน- การฝึกพูด
45
นาที25 นาที20 นาที 1 ช.ม. 45 นาที15 นาที
เพื่อเข้าเรียนในระบบมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนสถาปัตยกรรม ในฝรั่งเศส

3.
การสอบประเมินความรู้ทางภาษาฝรั่งเศส (TEF)

การสอบประเมินความรู้ทางภาษาฝรั่งเศส (TEF)เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ทางภาษาฝรั่งเศส ซึ่งจัดโดยหอการค้าและ อุตสาหกรรมแห่งกรุงปารีส มีจุดประสงค์เพื่อตรวจวัดระดับทางภาษาฝรั่งเศสของบุคคลที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ โดยการทดสอบความสามารถในการเข้าใจและการใช้ภาษาฝรั่งเศสโดยทั่วไป การวัดผลทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณของระดับ ความสามารถทางภาษาศาสตร์และการสื่อสารของผู้สอบ จัดทำผลการสอบที่มีการวิเคราะห์โดยละเอียดและจัดทำเป็นรายบุคคล
สำหรับนักเรียนนักศึกษา ได้ทราบผลจุดเด่นและจุดด้อยในความรู้ความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสของตน ได้รับใบวุฒิบัตร รับรองระดับความรู้ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติและเป็นอิสระ สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาฝรั่งเศส ระดับสูงได้ ใช้ประกอบการขอรับการฝึกงานในบริษัทฝรั่งเศสหรือการสมัครงาน

สำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว:ได้การรับรองความสามารถในภาษาฝรั่งเศส วัดระดับความสามารถของตน โดยเปรียบเทียบกับ ระดับความสามารถที่พึงประสงค์ในสาขาอาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสในอาชีพการงาน (การเข้าทำงาน การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย ตำแหน่ง)

สำหรับบริษัทห้างร้าน:ตรวจสอบความสามารถเพื่อเรียนภาษาฝรั่งเศสต่อของพนักงานแต่ละคน และวัดระดับการพัฒนา ความสามารถของพนักงาน ประเมินระดับความสามารถของผู้ร่วมงานปัจจุบันและในอนาคตอย่างเป็นกลาง

ข้อสอบ

ขั้นตอนการสอบ
การสอบภาคบังคับ 3 ขั้นตอน- ความเข้าใจทางการเขียน- ความเข้าใจทางการพูด- คำศัพท์/โครงสร้างประโยค การเลือกสอบ 2 ขั้นตอน- การอ่านการเขียน- การฝึกพูด
1
ชม.40 นาที30 นาที 1 ช.ม. 35 นาที
ใช้สำหรับยื่นเพื่อเข้าแคนาดาในเขตที่ใช้ภาษาอังกฤษ
โดยสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ เป็นศูนย์จัดการสอบประกาศนียบัตร DELF และ DALF จัดทดสอบความรู้ภาษาฝรั่งเศส (TCF) และจัดการสอบประเมินความรู้ทางภาษาฝรั่งเศส (TEF) แต่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกต้อนรับสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : (662) 670 42 00
โทรสาร : (662) 670 42 70
e-mail : bangkok@alliance-francaise.or.th


Copyright © 2010 All Rights Reserved.