ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletฝึกกระจาย verbe แบบอาณาจักรกริยา (ฉบับพรีเวอร์ชั่น)
bulletPronoms sujet/สรรพนามประธาน
bulletArticles/คำนำหน้านาม
bulletNoms/นาม
bulletNoms pluriels/นามพหูพจน์
bulletAdjectifs/คุณศัพท์
bulletadj. interrogatifs: Quel, quelle ...
bulletAdverbes/กริยาวิเศษณ์
bulletNombres/จำนวน
bulletPrésent Groupe 1 (ER)
bulletPrésent Groupe 2 (IR)
bulletPrésent Groupe 3 (RE, OIR, IR)
bulletPassé composé 1er groupe
bulletPassé composé 2ème groupe
bulletPassé composé 3ème groupe
bulletPassé composé ( กลุ่มใช้ v. être)
bulletpassé simple/antérieur
bulletImparfait
bulletPassé récent
bulletPlus-que-parfait
bulletFutur simple
bulletFutur antérieur
bulletFutur proche
bulletImpératif
bulletConditionnel présent
bulletConditionnel passé
bulletSi (Condition)
bulletdiscours indirect
bulletGérondif
bulletSubjonctif
bullettout/toute
bulletการเปรียบเทียบ
bulletvoix passive
bulletCOD/กรรมตรง
bulletCOI/กรรมรอง
bulletVerbe pronominal
bulletpronoms toniques
bulletpronom EN
bulletpronom Y
bulletpronom LE neutre
bulletลำดับกรรมตรงกรรมรอง
bulletpronoms relatifs inva: qui, que, dont, ou
bulletpronoms relatifs va: lequel laquelle
bulletpronoms interrogatifs inva: Qu'est-ce qui...
bulletpronoms interrogatifs va: lequel?
bulletadj. possessifs: mon, ma/pronoms pos: le mien, la mienne
bulletadj démonstratifs: ce, cet/pronoms dem.:celui, celle
bulletคำเชื่อม เหตุ ผล แย้ง เป้า
bulletเว็บไซต์ไวยากรณ์ฝรั่งเศสอื่น ๆ
bulletรวมคำถามคำตอบน่าสนใจ
dot
dot
bulletโมเดลสัมภาษณ์ฝรั่ง
bulletแนะนำตัวภาษาฝรั่งเศส
bulletโมเดลจดหมายหาเพื่อนฉบับวัยรุ่น
bulletDELF/DALF/TCF
bulletโมเดลรายงานหน้าห้อง
bulletคำอวยพรปีใหม่ภาษาฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์แคว้นฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์ข้อมูลเมืองไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส
bulletทฤษฎีความหมายกับการแปลกวีนิพนธ์
bulletpoésie française et la traduction en thaï
bulletCostume traditionnels thailandais
dot
dot
bulletการเขียนจดหมายสมัครงานและขอฝึกงานภาษาฝรั่งเศส
bulletการเขียนประวัติย่อภาษาฝรั่งเศส
bulletปริญญาบัตรและคณะภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 1)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 2)
bulletชื่อฝรั่งเท่ห์ ๆ
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 3)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 4)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 5) ตอนจบ
bulletคุยกับฝรั่ง (พบกันอีกครั้ง)
bulletคุยเรื่องอากาศ
bulletแนะนำเพื่อน
bulletชวนไปกินข้าว
bulletชวนไปเที่ยว
bulletบอกเวลาและที่นัดหมาย
ประธานาธิบดีคนใหม่ของฝรั่งเศส

 

ข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

ผลการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส

          ฝรั่งเศสได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสในรอบที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2550 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพราะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2550 ซึ่งเป็นการแข่งขันกันระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีทั้งหมด 12 คน ไม่มีผู้สมัครคนใดได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งตามที่รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสกำหนด ทำให้ต้องจัดการเลือกตั้งรอบที่ 2 ขึ้น โดยเป็นการแข่งขันระหว่างผู้สมัครที่ได้คะแนนจากการเลือกตั้งในรอบแรกสูงที่สุด 2 คนแรก ได้แก่ นาย Nicolas Sarkozy ซึ่งได้รับคะแนนเสียงร้อยละ 30.57 ของผู้มาลงคะแนนทั้งหมด และนาง Segolene Royal ซึ่งได้รับคะแนนร้อยละ 25.69  ในการเลือกตั้งรอบแรก
     
ผลปรากฏว่า นาย Nicolas Sarkozy ผู้สมัครจากพรรค Union pour un Mouvement Populaire (UMP) ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนใหม่ สืบแทนนายฌาคส์ ชีรัค โดยได้รับคะแนนเสียงร้อยละ 53.06 ของผู้มาลงคะแนนเสียงทั้งหมด (มีผู้มาลงคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 86 ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมด) จึงทำให้ได้รับชัยชนะเหนือนาง Segolene Royal ผู้สมัครจากพรรคสังคมนิยมฝรั่งเศส (Parti Socialiste - PS) ซึ่งได้รับคะแนนเสียงเท่ากับร้อยละ 46.941
 
นาย Sarkozy ได้กล่าวภายหลังการประกาศอย่างไม่เป็นทางการผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนและสมาชิกของพรรค UMP ที่ได้สนับสนุนมาโดยตลอด และได้แสดงความเสียใจอย่างจริงใจที่นาง Royal มิได้รับชัยชนะในครั้งนี้ ซึ่งตนก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับนาง Royal ในการพัฒนาฝรั่งเศสต่อไป และนาย Sarkozy ได้กล่าวด้วยว่าตนจะเป็นประธานาธิบดีของชาวฝรั่งเศสทุกคน โดยไม่มีการแบ่งแยก เนื่องจากชัยชนะครั้งนี้ ไม่ใช่เป็นชัยชนะของฝรั่งเศสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นชัยชนะของฝรั่งเศสและชัยชนะของระบอบประชาธิปไตย
 
นอกจากนี้ นาย Sarkozy ยังได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาความร่วมมือกับภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้
 
ภูมิภาคยุโรป นาย Sarkozy เชื่อมั่นในการรวมตัวกันของสหภาพยุโรป แต่เน้นว่าจะต้องรักษาเอกลักษณ์ (identity) ของฝรั่งเศส และต้องรับฟังเสียงของประชาชนที่ต้องได้รับความคุ้มครองด้วย
 
สหรัฐอเมริกา นาย Sarkozy ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ     ประธานาธิบดี Georges W. Bush เห็นว่า ฝรั่งเศสจะต้องคงความเป็นมิตรที่ดีกับสหรัฐอเมริกาไว้ อย่างไรก็ตาม ฝรั่งเศสจะรักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระจากสหรัฐในการดำเนินนโยบายต่าง ๆ ของฝรั่งเศส และว่าสหรัฐจะต้องให้ความร่วมมือในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อน ซึ่งนาย Sarkozy จะถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่สำคัญ ทั้งสำหรับฝรั่งเศสและมนุษยชาติ
 
ภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียน เห็นว่าเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญ และเห็นควรสนับสนุนให้มีการก่อตั้งสหภาพเมดิเตอร์เรเนียนขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกลางระหว่างฝรั่งเศสกับภูมิภาคแอฟริกา
 
ภูมิภาคแอฟริกา ฝรั่งเศสจะร่วมมือกับแอฟริกาในการต่อสู้กับโรคร้ายต่าง ๆ ตลอดจนความอดอยาก และความยากจน โดยจะร่วมมือกันกำหนดแนวนโยบายในเรื่องการอพยพและการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย
 
สิทธิมนุษยชน นาย Sarkozy ได้กล่าวถึงสตรี เด็ก และผู้ที่ถูกกดขี่ทั่วโลกว่าฝรั่งเศสจะยืนอยู่เคียงข้างบุคคลเหล่านั้น เนื่องจากฝรั่งเศสให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างยิ่ง 
 
ทั้งนี้ นาย Sarkozy ได้เข้ารับตำแหน่งสืบต่อจากนายฌาคส์ ชีรัค ซึ่งครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา และหลังจากนั้น นาย Sarkozy จะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสคนใหม่ พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีอีก 15 คน เพื่อทำหน้าที่รักษาการและเตรียมการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งกำหนดมีขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2550
 
นอกจากนี้ สามารถประมวลท่าทีของฝ่ายต่าง ๆ ที่มีต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ได้ดังนี้
         
นาง Segolene Royal ได้ออกมากล่าวยอมรับความพ่ายแพ้และขอบคุณชาวฝรั่งเศสกว่า 17 ล้านคน ที่ได้ลงคะแนนเสียงให้ตน และว่า การที่มีผู้มาลงคะแนนมากเช่นนี้ เป็นเรื่องน่ายินดี และเป็นการฟื้นฟูประชาธิปไตย
         
นาย Jean-Marie Le Pen ผู้สมัครจากพรรค Front National (FN) ซึ่งเป็นพรรคขวาจัด และได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับ 4    ในการเลือกตั้งรอบแรก ได้ออกมาประกาศว่า ประธานาธิบดีคนใหม่ของฝรั่งเศสจะมีอำนาจในการบริหารประเทศน้อยกว่า   ผู้ว่าการรัฐของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากถ่ายโอนอำนาจของรัฐไปให้กับสหภาพยุโรป และหวังว่าประธานา ธิบดีจะไม่ลืมสิ่งที่ได้สัญญากับประชาชนไว้ระหว่าง   การหาเสียง และได้เรียกร้องให้ประชาชนลงคะแนนให้กับผู้สมัครของพรรคในการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 10 มิถุนายน ศกนี้ โดยได้กล่าวว่า พรรค FN ยังคงเป็นความหวังเดียวสำหรับทางเลือกใหม่ของการเมืองฝรั่งเศส
       
ผู้นำต่างประเทศ อาทิ ประธานาธิบดี George W. Bush นายกรัฐมนตรี Stephen Harper ของแคนาดา และประธานาธิบดี Hu Jintao ของจีน ได้แสดงความยินดีต่อชัยชนะในครั้งนี้ของนาย Sarkozy
     
ในส่วนของไทยนั้น ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีสารแสงความยินดีถึงนาย Sarkozy ด้วยแล้ว
    
นาย Nicolas Paul Stephane Sarkozy de Nagy-Bocsa เกิดวันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 1955 โดยบิดาเขาเป็นเชื้อพระวงศ์ของฮังการีและได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในฝรั่งเศสหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ส่วนมารดาเป็นนักกฎหมายโดยพ่อของ   เธอเป็นแพทย์ผู้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานจากกรีซ นาย Sarkozy เป็นบุตรคนที่สองในจำนวนบุตรชายสามคน อย่างไรก็ตามบิดาของนาย Sarkozy ได้ทิ้งครอบครัวไปแต่งงานใหม่อีกถึงสองครั้งและมีบุตรอีกสองคน นาย Sarkozy จึงต้องอาศัยอยู่กับคุณตา และหลังจากนั้นมารดาเมื่อเธอจบการศึกษาด้านกฎหมายและได้ทำงานกับลอร์ดแมร์ของ Neuilly-sur-Seine และได้ส่งเสียลูกชายเรียนจนจบกฎหมายและได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกเมือง Neuilly ตั้งแต่อายุ 22 ปีเท่านั้น จากนั้นเขาได้เริ่มเข้าทำงานเป็นผู้นำเยาวชนของพรรค Gaullist ของ Jacques Chirac ซึ่งกำลังทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรก นาย      ชีรัคชอบสไตล์การทำงานและการกล่าวปราศรัยของนาย Sarkozy มาตั้งแต่ต้นและได้ให้การสนับสนุนจนได้รับการเลือกตั้งเป็นลอร์ดแมร์ที่อายุน้อยที่สุดของ Neuilly ในปี ค.ศ. 1983 เมื่ออายุได้เพียง 28 ปี ตั้งแต่นั้น เขาก็ได้ไต่เต้าทางการเมืองขึ้นมาเรื่อย ๆ จนได้เป็นรัฐมนตรีฝ่ายงบประมาณของนายกรัฐมนตรี Edouard Balladur แต่เมื่อถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1995 เขาได้แปรพักตร์จากนายชีรัคไปเข้ากับฝ่ายนายบัลลาดูร์ แต่นายชีรัคกลับได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี นายชีรัคจึงไม่ได้ให้ตำแหน่งทางการเมืองใด ๆ แก่นาย Sarkozy แต่ด้วยความสามารถและชื่อเสียงของนาย Sarkozy ที่สุดประธานาธิบดีชีรัคก็ต้องเรียกเขากลับมาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเมื่อปี ค.ศ. 2002 และได้เป็นรัฐมนตรีคลังในปี 2004 ในช่วงนั้น เป็นที่ชัดเจนว่านาย Sarkozy หวังที่จะได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ ประธานาธิบดีชีรัคซึ่งก็ยังหวังอยู่ว่าจะได้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่สามจึงได้บังคับให้เขาลาออกจากตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง แต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่เดือน นายชีรัคก็ต้องกลับไปขอให้นาย Sarkozy กลับมารับตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ประชาชนฝรั่งเศสได้ออกเสียงไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญของยุโรปในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2005 และก็ได้ดำรงตำแหน่งนี้เรื่อยมาจนถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีในครั้งนี้ ในช่วงหลังนี้ ถึงแม้ว่าฝรั่งเศสจะประสบปัญหาการจลาจลก่อกวนจากกลุ่มเยาวชนเชื้อสายต่างชาติทั่วประเทศ นาย Sarkozy ก็ได้พยายามปราบปรามจนสำเร็จ ทำให้มีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นอีก
 
ในด้านชีวิตส่วนตัว นาย Sarkozy ได้หย่าขาดจากภรรยาคนแรกเมื่อปี ค.ศ. 1996 โดยมีบุตรสองคน และได้แต่งงานใหม่กับ Cecilia Ciganer-Albeniz และมีบุตรชายด้วยกันอีกคนหนึ่ง ภรรยาคนที่สองได้ทำงานเป็นผู้ช่วยเหลือที่ใกล้ชิดที่สุดของเขามาหลายปีจนถึงปี ค.ศ. 2005 เมื่อนางได้จากเขาไปมีสัมพันธภาพกับชายคนใหม่ แต่ปัจจุบันทั้งสองได้คืนดีกันแล้ว แต่นางก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการหาเสียงของสามีเลย จนทำให้เกิดข่าวลือว่านางจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในวัง Elysee ซึ่งเป็นวังที่พำนักของประธานาธิบดีด้วย
      
บัดนี้ นาย Sarkozy ได้เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมนี้แล้ว เขาได้เข้ามารับตำแหน่งในช่วงที่คนฝรั่งเศสกำลังไม่พอใจกับสภาวะที่เป็นอยู่ของตนแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดี Sarkozy ก็ได้ออกมาประกาศแล้วว่าจะแก้ไขสภาวะเศรษฐกิจที่ฝรั่งเศสกำลังประสบอยู่อย่างแข็งขัน  ใน 100 วันข้างหน้านี้ โดยจะแก้ไขกฎหมายการทำงานอาทิตย์ละ 35 ชั่วโมงของชาวฝรั่งเศส จะลดภาษี และจะตัดทอนอำนาจของสหภาพแรงงานลง แต่งาน ชิ้นสำคัญที่รอคอยเขาอยู่ก็คือการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ซึ่งพรรคของเขาจำเป็นที่จะต้องได้เสียงข้างมากเพื่อออกกฎหมายต่าง ๆ ที่ให้คำมั่นสัญญาไว้ได้ นอกจากนั้นคนทั่วโลกก็กำลังจับตาดูอยู่ว่าเขาจะแก้ปัญหาใหญ่ที่บริษัท Airbus กำลังประสบอยู่ได้อย่างไร โดยเฉพาะการที่จะยึดฝรั่งเศสและยุโรปเป็นตัวตั้งในการแก้ไขปัญหามากน้อยเพียงใด สำหรับการไปเยือนต่างประเทศนั้น   เขาก็ได้กำหนดที่จะไปเยือนเบอร์ลินและบรัสเซลส์เป็นแห่งแรก ๆ ขณะเดียวกัน ในด้านการต่างประเทศก็เป็นที่น่าสังเกตว่า ในคำกล่าวของเขาไม่มีการให้    ความสำคัญต่อฝ่ายเอเชียเลย ทั้ง ๆ ที่ฝรั่งเศสก็เป็นผู้ก่อตั้ง ASEM ที่สำคัญ   ผู้หนึ่ง ซึ่งฝ่ายเอเชียก็หวังว่าจะเป็นความละเลยที่คงจะได้รับการแก้ไขในภายหลังต่อไป.

สาโรจน์ ชวนะวิรัช

 
ทำงานไป เที่ยวไป ได้ความรู้/Travailler voyager et apprendre

ไปล่ามที่ดูไบ
AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เกาะรียูเนียน
เกาะมอริเชียส
จีไอ ที่ร้อยเอ็ด article
งานสัมมนาสิ่งบ่งชี้ที่ปาร์คนายเลิศ
ล่ามที่กรมประมง
สัมมนาสิ่งบ่งชี้ฯที่เชียงใหม่ article
ตะลุยเมืองจีน เหยียบตึกสูงสุดในโลก
ประชุมสิ่งบ่งชี้กับการพัฒนาพื้นที่ชนบท
บรรยายเรื่องสิ่งบ่งชี้ฯที่โฮจิมินห์
Viv asia งานปศุสัตว์เอเชีย
ทำงานกับ ลอรีอัล article
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องสิ่งบ่งชี้ฯกับการท่องเที่ยว
Eguisheim เมืองแห่งหน้าต่างแสนสวย
กล้วยไม้จากเขาใหญ่
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญาคนไทยที่ควรรักษา article
มีดไทยไปนอก article
สถานีรถไฟสตราสบูร์ก Before and after
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ที่ฝรั่งเศส
STAR article
ความสุขของกะทิ เวอร์ชั่น ฝรั่งเศส article
Headline
ตามอาจารย์ต้นไปทำงานที่ฝรั่งเศสกัน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.