ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletฝึกกระจาย verbe แบบอาณาจักรกริยา (ฉบับพรีเวอร์ชั่น)
bulletPronoms sujet/สรรพนามประธาน
bulletArticles/คำนำหน้านาม
bulletNoms/นาม
bulletNoms pluriels/นามพหูพจน์
bulletAdjectifs/คุณศัพท์
bulletadj. interrogatifs: Quel, quelle ...
bulletAdverbes/กริยาวิเศษณ์
bulletNombres/จำนวน
bulletPrésent Groupe 1 (ER)
bulletPrésent Groupe 2 (IR)
bulletPrésent Groupe 3 (RE, OIR, IR)
bulletPassé composé 1er groupe
bulletPassé composé 2ème groupe
bulletPassé composé 3ème groupe
bulletPassé composé ( กลุ่มใช้ v. être)
bulletpassé simple/antérieur
bulletImparfait
bulletPassé récent
bulletPlus-que-parfait
bulletFutur simple
bulletFutur antérieur
bulletFutur proche
bulletImpératif
bulletConditionnel présent
bulletConditionnel passé
bulletSi (Condition)
bulletdiscours indirect
bulletGérondif
bulletSubjonctif
bullettout/toute
bulletการเปรียบเทียบ
bulletvoix passive
bulletCOD/กรรมตรง
bulletCOI/กรรมรอง
bulletVerbe pronominal
bulletpronoms toniques
bulletpronom EN
bulletpronom Y
bulletpronom LE neutre
bulletลำดับกรรมตรงกรรมรอง
bulletpronoms relatifs inva: qui, que, dont, ou
bulletpronoms relatifs va: lequel laquelle
bulletpronoms interrogatifs inva: Qu'est-ce qui...
bulletpronoms interrogatifs va: lequel?
bulletadj. possessifs: mon, ma/pronoms pos: le mien, la mienne
bulletadj démonstratifs: ce, cet/pronoms dem.:celui, celle
bulletคำเชื่อม เหตุ ผล แย้ง เป้า
bulletเว็บไซต์ไวยากรณ์ฝรั่งเศสอื่น ๆ
bulletรวมคำถามคำตอบน่าสนใจ
dot
dot
bulletโมเดลสัมภาษณ์ฝรั่ง
bulletแนะนำตัวภาษาฝรั่งเศส
bulletโมเดลจดหมายหาเพื่อนฉบับวัยรุ่น
bulletDELF/DALF/TCF
bulletโมเดลรายงานหน้าห้อง
bulletคำอวยพรปีใหม่ภาษาฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์แคว้นฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์ข้อมูลเมืองไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส
bulletทฤษฎีความหมายกับการแปลกวีนิพนธ์
bulletpoésie française et la traduction en thaï
bulletCostume traditionnels thailandais
dot
dot
bulletการเขียนจดหมายสมัครงานและขอฝึกงานภาษาฝรั่งเศส
bulletการเขียนประวัติย่อภาษาฝรั่งเศส
bulletปริญญาบัตรและคณะภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 1)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 2)
bulletชื่อฝรั่งเท่ห์ ๆ
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 3)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 4)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 5) ตอนจบ
bulletคุยกับฝรั่ง (พบกันอีกครั้ง)
bulletคุยเรื่องอากาศ
bulletแนะนำเพื่อน
bulletชวนไปกินข้าว
bulletชวนไปเที่ยว
bulletบอกเวลาและที่นัดหมาย
Présent Groupe 3 (RE, OIR, IR)

3. กริยากลุ่มที่ลงท้ายด้วย RE, OIR และ IR

 

กริยากลุ่มนี้ยากที่สุด เพราะมีความหลากหลาย การจัดกลุ่มกริยาที่กระจายเหมือนกันจะช่วยให้จดจำได้ง่ายขึ้น

 

โดยทั่วไป กริยากลุ่มที่ 3 ลงท้ายด้วย RE ตัดหางทิ้งแล้วเติมตัวเติมดังนี้

 

 

ตัวอย่างเช่น

 

Verbe

Je/J’

Tu

Il/elle

Nous

Vous

Ils/elles

attendreรอ

attends

attends

attend

attendons

attendez

attendent

dépendreขึ้นอยู่กับ

dépends

dépends

dépend

dépendons

dépendez

dépendent

répandreขยาย

répands

répands

répand

répandons

répandez

répandent

 

อย่างไรก็ตาม กริยากลุ่มนี้มีการกระจายแตกต่างกันออกไปอีก โดยพอจะจัดกลุ่มได้ดังนี้

 

กลุ่ม prendre

 

Verbe

Je/J’

Tu

Il/elle

Nous

Vous

Ils/elles

prendreหยิบ จับ ดื่ม กิน

prends

prends

prend

prenons

prenez

prennent

comprendre เข้าใจ

comprends

comprends

comprend

comprenons

comprenez

comprennent

apprendre เรียน

apprends

apprends

apprend

apprenons

apprenez

apprennent

surprendreทำให้ประหลาดใจ

surprends

surprends

surprend

surprenons

surprenez

surprennent

เวลาจำ ให้จำเฉพาะกริยา Prendre เพราะกริยาตัวใดที่ลงท้ายด้วย Prendre ก็จะกระจายเหมือนกันหมด ประหยัดเนื้อที่ในการจำได้ดีมาก ๆ เด็กรุ่นใหม่ ไหวพริบดีอยู่แล้ว

 

กลุ่ม venir (ใช้เทคนิคเดียวกับ Prendre)

 

Verbe

Je/J’

Tu

Il/elle

Nous

Vous

Ils/elles

venirมาจาก

viens

viens

vient

venons

venez

viennent

devenirกลายเป็น

deviens

deviens

devient

devenons

devenez

deviennent

tenirจับ

tiens

tiens

tient

tenons

tenez

tiennent

soutenirค้ำจุน

soutiens

soutiens

soutient

soutenons

soutenez

soutiennent

 

กลุ่ม pouvoir

 

Verbe

Je/J’

Tu

Il/elle

Nous

Vous

Ils/elles

pouvoirสามารถ

peux

peux

peut

pouvons

pouvez

peuvent

vouloirต้องการ

veux

veux

veut

voulons

voulez

veulent

 

กลุ่ม ouvrir (พิเศษ กระจายเหมือนกลุ่ม 1 ลงท้ายด้วย ER)

 

Verbe

Je/J’

Tu

Il/elle

Nous

Vous

Ils/elles

ouvrirเปิด

ouvre

ouvres

ouvre

ouvrons

ouvrez

ouvrent

couvrirปิดคลุม

couvre

coures

couvre

couvrons

couvrez

couvrent

découvrirค้นพบ

découvre

découvres

découvre

découvrons

découvrez

découvrent

souffrirทรมาน

souffre

souffres

souffre

souffrons

souffrez

souffrent

 

กลุ่ม impersonnel กระจายได้กับประธาน il เท่านั้น

 

Verbe

 

 

Il

 

 

 

pleuvoirฝนตก

 

 

pleut

 

 

 

falloirต้อง

 

 

faut

 

 

 

 

กลุ่ม s’asseoir (กระจายได้ 2 แบบ)

 

Verbe

Je/J’

Tu

Il/elle

Nous

Vous

Ils/elles

S’asseoirนั่ง

m’assois

t’assois

s'assoit

nous assoyons

vous assoyez

s'assoient

S’asseoir

m'assieds

t’assieds

s'assied

nous asseyons

vous asseyez

s'asseyent

 

กลุ่ม recevoir

 

Verbe

Je/J’

Tu

Il/elle

Nous

Vous

Ils/elles

recevoirได้รับ ต้อนรับ

reçois

reçois

reçoit

recevons

recevez

reçoivent

concevoirออกแบบ

conçois

conçois

conçoit

concevons

concevez

conçoivent

décevoirผิดหวัง

déçois

déçois

déçoit

décevons

décevez

déçoivent

 

ตัวอื่น ๆ ที่กระจายไม่เป็นไปตามกฎ ต้องอาศัยการท่องจำเท่านั้น

ตรงนี้ ท่องเท่านั้นที่ครองโลก

 

Verbe

Je/J’

Tu

Il/elle

Nous

Vous

Ils/elles

êtreเป็นอยู่คือ

suis

es

est

sommes

êtes

sont

avoirมี

ai

as

a

avons

avez

ont

boireดื่ม

bois

bois

boit

buvons

buvez

boivent

croireเชื่อ

crois

crois

croit

croyons

croyez

croient

devoirต้อง

dois

dois

doit

devons

devez

doivent

savoirรู้

sais

sais

sait

savons

savez

savent

faireทำ

fais

fais

fait

faisons

faites

font

direบอก

dis

dis

dit

disons

dites

disent

lireอ่าน

lis

lis

lit

lisons

lisez

lisent

voirเห็น

vois

vois

voit

voyons

voyez

voient

partirไปจาก

pars

pars

part

partons

partez

partent

résoudreแก้ไข

résous

résous

résout

résolvons

résolvez

résolvent

plaireสร้างความพอใจให้

plais

plais

plaît

plaisons

plaisez

plaisent

naîtreเกิด

nais

nais

naît

naissons

naissez

naissent

mourirตาย

meurs

meurs

meurt

mourons

mourez

meurent

allerไป

vais

vas

va

allons

allez

vont

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.la-conjugaison.fr

 

จงกระจายกริยากับประธาน Nous และ Ils ให้ผิดพลาดน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อชีวิตสดใสในอนาคตCopyright © 2010 All Rights Reserved.