ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletฝึกกระจาย verbe แบบอาณาจักรกริยา (ฉบับพรีเวอร์ชั่น)
bulletPronoms sujet/สรรพนามประธาน
bulletArticles/คำนำหน้านาม
bulletNoms/นาม
bulletNoms pluriels/นามพหูพจน์
bulletAdjectifs/คุณศัพท์
bulletadj. interrogatifs: Quel, quelle ...
bulletAdverbes/กริยาวิเศษณ์
bulletNombres/จำนวน
bulletPrésent Groupe 1 (ER)
bulletPrésent Groupe 2 (IR)
bulletPrésent Groupe 3 (RE, OIR, IR)
bulletPassé composé 1er groupe
bulletPassé composé 2ème groupe
bulletPassé composé 3ème groupe
bulletPassé composé ( กลุ่มใช้ v. être)
bulletpassé simple/antérieur
bulletImparfait
bulletPassé récent
bulletPlus-que-parfait
bulletFutur simple
bulletFutur antérieur
bulletFutur proche
bulletImpératif
bulletConditionnel présent
bulletConditionnel passé
bulletSi (Condition)
bulletdiscours indirect
bulletGérondif
bulletSubjonctif
bullettout/toute
bulletการเปรียบเทียบ
bulletvoix passive
bulletCOD/กรรมตรง
bulletCOI/กรรมรอง
bulletVerbe pronominal
bulletpronoms toniques
bulletpronom EN
bulletpronom Y
bulletpronom LE neutre
bulletลำดับกรรมตรงกรรมรอง
bulletpronoms relatifs inva: qui, que, dont, ou
bulletpronoms relatifs va: lequel laquelle
bulletpronoms interrogatifs inva: Qu'est-ce qui...
bulletpronoms interrogatifs va: lequel?
bulletadj. possessifs: mon, ma/pronoms pos: le mien, la mienne
bulletadj démonstratifs: ce, cet/pronoms dem.:celui, celle
bulletคำเชื่อม เหตุ ผล แย้ง เป้า
bulletเว็บไซต์ไวยากรณ์ฝรั่งเศสอื่น ๆ
bulletรวมคำถามคำตอบน่าสนใจ
dot
dot
bulletโมเดลสัมภาษณ์ฝรั่ง
bulletแนะนำตัวภาษาฝรั่งเศส
bulletโมเดลจดหมายหาเพื่อนฉบับวัยรุ่น
bulletDELF/DALF/TCF
bulletโมเดลรายงานหน้าห้อง
bulletคำอวยพรปีใหม่ภาษาฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์แคว้นฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์ข้อมูลเมืองไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส
bulletทฤษฎีความหมายกับการแปลกวีนิพนธ์
bulletpoésie française et la traduction en thaï
bulletCostume traditionnels thailandais
dot
dot
bulletการเขียนจดหมายสมัครงานและขอฝึกงานภาษาฝรั่งเศส
bulletการเขียนประวัติย่อภาษาฝรั่งเศส
bulletปริญญาบัตรและคณะภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 1)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 2)
bulletชื่อฝรั่งเท่ห์ ๆ
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 3)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 4)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 5) ตอนจบ
bulletคุยกับฝรั่ง (พบกันอีกครั้ง)
bulletคุยเรื่องอากาศ
bulletแนะนำเพื่อน
bulletชวนไปกินข้าว
bulletชวนไปเที่ยว
bulletบอกเวลาและที่นัดหมาย
Articles/คำนำหน้านาม

คำนามในภาษาฝรั่งเศสมี เพศและพจน์ คำนำหน้านาม จึงเปลี่ยนไปตามเพศและพจน์ของคำนามนั้น ทั้งเพศและพจน์มีผลต่อการสร้างประโยคมาก

ดังนั้น อย่าสับสนทางเพศและอย่าหละหลวมทางพจน์

เวลาท่องศัพท์ อย่าเอาแต่ท่องคำนาม ท่องเพศด้วย

เช่น เวลาจะท่อง styloปากกา ก็ให้ท่อง un stylo จักได้บุญนัก

 

J ภาษาฝรั่งเศสมีเพศไว้ทำไม

K ไม่ได้เอาไว้สืบพันธุ์แน่นอน การที่นามแต่ละตัวมีเพศจะทำให้คำคุณศัพท์และส่วนอื่น ๆ ในโครงสร้างประโยคต้องเปลี่ยนรูปตามเพศของนามตัวนั้น ทำให้ภาษามีความรัดกุม รู้ได้ทันทีว่า คุณศัพท์ตัวใด ขยายนามตัวไหน ภาษาฝรั่งเศสจึงเป็นภาษาที่เขียนกฎหมายได้ดีอีกภาษาหนึ่ง

 

คำนำหน้านาม 3 กลุ่มที่ต้องรู้จักคือ

 

1. Articles indéfinis คำนำหน้านามไม่ชี้เฉพาะมี 3 ตัวคือ

un + คำนามเพศชายเอกพจน์ เช่น un garçon เด็กผู้ชายคนหนึ่ง

une + คำนามเพศหญิงเอกพจน์ เช่น une fille เด็กผู้หญิงคนหนึ่ง

des + คำนามชายหรือหญิงพหูพจน์ เช่น des filles เด็กผู้หญิงกลุ่มหนึ่ง

ใช้เมื่อมีการกล่าวถึงคน สัตว์ หรือสิ่งของเป็นครั้งแรก

 

2. Articles définis คำนำหน้านามชี้เฉพาะมี 3 ตัวคือ

le + คำนามเพศชายเอกพจน์ เช่น le garçon เด็กผู้ชายคนนั้น

la + คำนามเพศหญิงเอกพจน์ เช่น la Lune พระจันทร์

les + คำนามชายหรือหญิงพหูพจน์ เช่น les filles เด็กผู้หญิงกลุ่มนั้น

 

จงสังเกต

à+le ð au

à+la ð à la

à+les ð aux

de+le ð du

de+la ð de la

de+les ð des

 

ใช้เมื่อเจาะจงชี้เฉพาะไม่ว่าคนสัตว์หรือสิ่งของ หรืออะไรก็ตามที่มีสิ่งเดียวในโลก เช่น le Soleil(พระอาทิตย์), la Lune(พระจันทร์) เป็นต้น

 

3. Articles partitifs คำนำหน้านามที่ไม่สามารถกำหนดปริมาณได้แน่นอน นิยมใช้กับการกิน การซื้ออาหาร และนามที่เป็นนามธรรม ได้แก่

du + คำนามเพศชาย เช่น du pain ขนมปัง

de la + คำนามเพศหญิง เช่น de la patience ความอดทน

de l’ + คำนามเพศชายหรือหญิงขึ้นต้นด้วยสระหรือ H muet เช่น de l’eau น้ำ, de l’huile น้ำมัน

des + นามชายหรือหญิงพหูพจน์ เช่น des légumes ผัก (เพศชาย)

 

Articles indéfinis และ articles partitifs จะเปลี่ยนเป็น de เมื่อเป็นประโยคปฏิเสธ เช่น

Nous avons une voiture. ð Nous n’avons pas de voiture. (เราไม่มีรถ)

ยกเว้นเมื่อใช้กับกริยา Etre เช่น Ce n’est pas du coton. (นี่ไม่ใช่ผ้าฝ้าย)

 

อย่าลืม เวลามีเพศหญิงและเพศชายอยู่รวมกัน ให้ถือเป็นเพศชายพหูพจน์

สรุป

 

Articles indéfinis

Articles définis

Articles partitifs

ชายเอกพจน์

un

le

du หรือ de l’

หญิงเอกพจน์

une

la

de la หรือ de l’

ชาย/หญิงพหูพจน์

des

les

desCopyright © 2010 All Rights Reserved.