อักษรศาสตร์ จุฬา

http://www.arts.chula.ac.th/02program/bachlor52.html

มีคนจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจว่า อักษรศาสตร์ เรียนภาษา ความจริงแล้ว รายวิชาประมาณ 2 ใน 5 ของรายวิชาที่นิสิตอักษรศาสตร์ต้องเรียนในคณะนั้น เป็นวิชาพื้นฐานอักษรศาสตร์ที่สอนให้บัณฑิตมีความรู้รอบในด้าน มนุษยศาสตร์ เช่น รู้รอบด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ปรัชญา ศาสนา เป็นต้น รายวิชาอักษรศาสตร์ที่เหลือประมาณ 3 ใน 5 ส่วนนั้น นิสิตสามารถเลือกรายวิชาอักษรศาสตร์เป็นวิชาเอกหรือวิชาโทได้ ซึ่งอาจเป็นรายวิชาด้านภาษา หรือรายวิชาเนื้อหาก็ได้

สำหรับรายวิชาภาษานั้น มีหลายด้านด้วยกัน คือ ด้านทฤษฎี ด้านวรรณคดี และด้านวัฒนธรรม ดังนั้นจะเห็นได้ว่า อักษรศาสตร์ จึงมิได้เรียนแต่ "ภาษา" เพียงอย่างเดียว หากแต่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความเป็น "มนุษยศาสตร์ " ด้วย

สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไปนั้น เป็นรายวิชาที่ทำให้บัณฑิตจุฬาไม่ว่าจะสังกัดคณะใด มีความรู้รอบในทุกศาสตร์ คือ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ และ สหศาสตร์

นอกจากนี้ นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆก็ได้ที่เปิดสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิชาเลือกเสรีได้

หลักสูตรปริญญาตรี อักษรศาสตร์

ba52-french.pdf (205.10 KB)